Květná neděle

Autor:
Publikováno:

Liturgické texty ke Květné neděli - Dominica palmarum (převážně podle Evangelické luterské církve v Americe)

Průvod s ratolestmi (ELCA)

Úvod

Požehnaný, jenž přicházíš ve jménu Páně
S: Hosana na výsostech.

Procesionální evangelium

P: Svaté evangelium podle ..., kapitola ...
S: Sláva tobě, Pane

RCL rok A - Mt 21:1-11
RCL rok B - Mk 11:1-11 nebo J 12:12-16
RCL rok C - Lk 19:28-40


P: Evangelium [našeho] Pána.
S: Chvála tobě, Kriste

Žehnání palem

P: Pán s vámi
S: I s tebou
P: Modleme se.

Chválíme tě, Bože
za tvé vykoupení světa skrze našeho Pána Ježíše Krista.
Dnes triumfálně vstoupil do svatého města
a byl prohlášen Mesiášem a Králem
těmi, kdo prostírali oděvy a ratolesti přes jeho cestu.
Požehnej + tyto ratolesti i ty, kdo je nesou.
Dej nám milost následovat jej na křížové cestě
abychom, když s ním zemřeme a vstaneme
mohli vejít do jeho království
skrze Ježíše Krista, který žije a kraluje
s tebou a Duchen svatým nyní i navěky.
S: Amen.

Průvod

P: Vykročme v pokoji.
S: Ve jménu Kristově. Amen.

při průvodu se zpívá Gloria, laus et honor nebo jiný podobný zpěv. Poté předsedající zpívá nebo říká:
P: Požehnaný, jenž přicházíš ve jménu Páně
S: Hosana na výsostech.

Kolekta

P: Nyní když jsme vstoupili do rozjímání
utrpení našeho Pána Ježíše Krista
a meditujeme nad spásou světa
skrze jeho utrpení, smrt, pohřeb a vzkříšení,
modleme se.

po krátkém tichu následuje kolekta:

Všemohoucí Bože,
ve své nekonečné lásce k lidem
jsi poslal našeho Pána Ježíše Krista
aby na sebe vzal lidskou přirozenost
a vytrpěl smrt na kříži.
Ve svém milosrdenství nám dej podíl
na jeho poslušnosti tvé vůle
a na slavném vítěztví a vzkříšení toho
který s tebou a Duchem žije a vládne
jako jeden Bůh, nyní i na věky.
S: Amen.

nebo

Všemohoucí Bože,
ty jsi založil svoji vládu v lidských srdcích
na pokorné službě Ježíše Krista.
Skrze svého Ducha nás zachovej
v radostném průvodu těch,
kdo svými ústy vyznávají Ježíše jako Pána
a svými životy jej slaví jako Spasitele,
neboť on s tebou a Duchem žije a vládne
jako jeden Bůh, nyní i na věky.
S: Amen.

nebo

Mocný a milosrdný Bože,
v tajemství utrpení svého Syna
nabízíš věčný život v tvé přítomnosti celému světu.
Shromáždi nás kolem Kristova kříže
a zachovej nás k budoucímu vzkříšení
skrze Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele,
který s tebou a Duchem žije a vládne
jako jeden Bůh, nyní i na věky.
S: Amen.

Liturgie pokračuje bohoslužbou slova.

Iz 50:4-9a - nastavuji záda těm, kteří mě bijí.
Ž 31:9-16 (31:5) - svého ducha kladu do tvých rukou.
Fil 2:2-11 - na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil
A - Mt 26:14-27:66 (nebo Mt 27:11-54) - pašije podle Matouše
B - Mk 14:1-15:47 (nebo Mk 15:1-39) - pašije podle Marka
C - Lk 22:14-23:56 (nebo Lk 23:1-49) - pašije podle Lukáše

Čtení pašijí se ohlašuje slovy
Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle ...

Liturgie ratolestí (anglik. zdroje)

Uvítání

Drazí přátelé v Kristu,
během postu jsme se připravovali na oslavu Kristovy smrti a zmrtvýchvstání. Dnes jsme se spolu sešli, abychom zahájili tuto oslavu spolu s církví po celém světě. Kristus v tento den vstoupil do Jeruzaléma v triumfu, triumfu, který vedl skrze utrpení a smrt ke vzkříšení a novému životu. Ve víře a lásce nyní následujme tohoto Mesiáše, tohoto pokorného vládce, který přichází jedoucí na oslátku.

Úvodní modlitba

Modleme se.
Bože naší spásy,
přispěj nám ve svém milosrdenství na pomoc
abychom mohli v radosti rozjímat nad mocnými činy,
kterými jsi nám dal život a spásu
skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

Evangelium k průvodu

rok A: Mt 21:1-11
rok B: Mk 11:1-11a
rok C: Lk 19:29-40

Žehnání ratolestí

P: Pán s vámi
S: I s tebou
P: Vzdávejme díky Pánu, našemu Bohu
S: Je to důstojné a spravedlivé.
P:Je správné chválit tě, všemohoucí Bože
pro skutky lásky, kterými jsi nás vykoupil
skrze svého Syna Ježíše Krista, našeho Pána.

On v tento den triumfálně vstoupil
do svatého města Jeruzaléma
a byl prohlášen Mesiášem a Králem
těmi, kdo prostírali své oděvy a ratolesti přes jeho cestu.
Ať jsou pro nás tyto ratolesti znamením jeho vítězství
a dej, ať my, kdo je neseme v jeho jménu,
tvého Syna vždy zdravíme jako svého Krále
a následujeme jej na cestě,
která vede do do věčného života,
neboť on s tebou a Duchem svatým
žije a vládne jako jeden Bůh
nyní i na věky.
S: Amen

Průvod

P: Vykročme v pokoji.
S: Ve jménu Kristově. Amen.

Při průvodu se zpívá Gloria, laus et honor a Ž 118:19-29.

Pašije

Při četbě pašijí se sedí, ale od verše připomínajícího Ježíšovo vystoupení na Golgotu (Mt 27:33, Mk 15:22, Lk 23:33) mohou všichni stát.

Preface

V pravdě je důstojné a spravedlivé,
abychom tebe, všemohoucího Otce,
chválili skrze tvého Syna Ježíše Krista,

který byl povýšen na kříži
aby k sobě mohl přitáhnout celý svět,
a svým utrpením a smrtí se stal původcem věčné spásy
pro všechny, kdo v něj doufají.

A proto...

(Tuto prefaci je možno použít kdykoliv ve svatém týdnu)