Zelený čtvrtek

Autor:
Publikováno:

Liturgické texty k Zelenému čtvrtku - Dies viridium, Feria in Coena Domini.

Liturgie ELCA

Zelený čtvrtek je začátek Třídení - starobylého zachovávání tajemství naší spásy, které vrhá věřící do Ježíšovy smrti a převádí je s ním do vzkříšeného života. Třídení je v podstatě jedinou liturgií, která sahá od čtvrtečního večera k velikonoční vigilii. Liturgie Zeleného čtvrtku se zaměřuje na tři významné motivy: Nejprve vyznání hříchů a oznámení odpuštění vedou k uzavření postní kající kázně, která začala na popeleční středu. Za druhé, církev poslouchá Ježíšův příkaz (lat. mandatum) aby následovala jeho příkladu a umývala jeden druhému nohy. Za třetí slavíme náš pokrm vysvobození a účastníme se Ježíšovy večeře, kterou sdílel se svými učedníky této noci.

Uvedení do bohoslužby

Tuto noc začínáme Tři dny, ve kterých se znovu podílíme na spásné moci Ježíšova přejití ze smrti do života. Bohoslužba na Zelený čtvrtek zahrnuje slova Ježíšova nového přikázání (mandatum, ze kterého pochází i angl. název Maundy Thursday) milovat jeden druhého. Jako znamení povolání k následování Ježíšova příkladu pokory a služby můžeme jeden druhému umýt nohy tak, jak Ježíš umyl nohy svých učedníků. V noci, kdy byl Ježíš vydán na smrt se také scházíme u Večeře Páně. Na závěr bohoslužeb může být oltář / stůl Páně zbaven ubrusů jako znamení Ježíšova opuštění a zavržení od lidí.

Úvod (liturgie smíření)

Předsedající vyzve shromnáždění:
Přátelé v Kristu,
v tomto postním období jsme slyšeli volání našeho Pána po zesílení našeho boje proti hříchu, smrti a ďáblu -- všechno toto nás odvádí od milujícího Boha i jednoho od druhého. Toto je zápas, ke kterému jsme byli povoláni při křtu.
Jsou-li ve sboru / círk. obci / farnosti katechumeni, může předsedající přidat:
[Duchovní kázeň postu jsme sdíleli s bratry a sestrami v Kristu, kteří budou letos pokřtěni při velikonoční vigilii.]

Ve společenství církve Bůh nikdy nevyčerpává odpuštění hříchů a dar pokoje smíření. O této noci vyznejme své hříchy proti Bohu i bližním a přistupme k oslavě velikonoc smíření s Bohem i jeden s druhým.

Následuje vyznání vin. Po jeho skončení ti, kdo jsou ve shromáždění mohou předstoupit a pokleknout.
Duchovní položí obě ruce na hlavu každé osoby a říká:

V poslušnosti příkazu našeho Pána Ježíše Krista
ti odpouštím všechny tvé hříchy.
Amen.

nebo

Bůh všeho milosrdenství a útěchy
odpouští tvé hříchy.
Ať tě posiluje ve všem dobrém
a přivede tě do věčného života.
Amen.

Vstup

Následuje vstupní píseň a pozdrav.

Kolekta

Svatý Bože, zdroji vší lásky:
v noci kdy se za nás vydal
nám Ježíš dal nové přikázání
abychom se navzájem milovali
jako on miloval nás.
Napiš toto přikázání do našich srdcí
a dej nám ochotu sloužit jeden druhému
tak jako byl služebníkem všech
tvůj Syn Ježíš Kristus
který s tebou a Duchem svatým
žije a kraluje jako jediný Bůh
po všechny věky věků.

nebo

Věčný Bože
ve sdílení pokrmu tvůj Syn ustanovil
novou smlouvu pro všechny lidi
a umýváním nohou nám ukázal důstojnost služby.
Dej ať mocí tvého svatého Ducha
mohou tato znamení našeho života ve víře
stále znovu mluvit k našim srdcím,
sytit naše duše a občerstvovat naše těla
skrze tvého Syna Ježíše Krista,
který s tebou a Duchem svatým
žije a kraluje jako jediný Bůh
po všechny věky věků.

nebo

Všemohoucí Otče,
Tvůj milý Syn v noci před svým utrpením
ustanovil svátost svého těla a krve.
Milostivě dej, abychom ji vděčně přijali
na památku Ježíše Krista, našeho Pána
který nám v tomto svatém tajemství
dává zaslíbení věčného života
a nyní s tebou a Duchem svatým
žije a kraluje po všechny věky věků.

nebo

Pane Ježíši Kriste,
v podivuhodné svátosti jsi nám zanechal
památku svého utrpení a smrti.
Ať v nás tato svátost tvého těla a krve
působí tak, abychom způsobem svého života
hlásali vykoupení, které jsi přinesl
neboť ty žiješ a kraluješ s Otcem a Duchem svatým
jako jeden Bůh nyní i na věky.
Amen.

Bohoslužba slova

Ex 12:1-4[.5-10].11-14 - ustanovení hodu beránka
Ž 116:1.10-17 - vezmu kalich spásy
1Kor 11:23-26 - Pavlova zpráva o ustanovení VP

Verš před evangeliem: Dávám vám nové přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem miloval já vás.
J 13:1-17.31b-35 - umývání nohou

Kázání

Umývání nohou

P: V tuto noc jsme slyšeli Pánovo přikázání milovat jeden druhého tak, jako on miloval nás. My, kdo jsme přijali Boží lásku v ježíši Kristu jsme povoláni ke vzájemné lásce a být služebníky druhých tak jako se Ježíš stal našim služebníkem. Znamením tohoto závazku milující služby je umývání nohou, následující příkladu, který nám dal Pán v noci před svou smrtí.

Duchovní i lid si mohou vzájemně umýt nohy. Běhen této akce se zpívá - jako hymnus dne - Ubi caritas et amor a případně další zpěvy. Pokud není mytí nohou, pokračuje liturgie písní dne.

Píseň dne

Přímluvy

P: Když vstupujeme do tajemství naší spásy během těchto tří dní,
modleme se za nový život v církvi, novou naději pro svět
a Boží lásku pro všechny potřebné.

následují jednotlivé přímluvy

P: Modlíme se k tobě, Bože, ve stínu kříže,
v naději přicházející velikonoční slavnosti
a ve jménu toho, který vytrpěl kříž,
odpouští nám naše hříchy a živí nás u svého stolu,
Ježíše Krista, našeho Pána.
Amen.

Pax

Modlitba nad dary

Milosrdný Bože,
bylo by nám stačilo,
kdybys nám dal plody země
ze kterých jsme živi.
Ale v tomto pokrmu nám, podle svého zaslíbení,
dáváš sám sebe.
Použij vše co jsme zde shromáždili
k nasycení světa, který hladoví po tvé lásce
skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

Modlitba po přijímání.

Pane Ježíši,
v této podivuhodné svátosti
jsi nám zanechal památku svého utrpení a smrti.
Ať v nás svátost tvého těla a krve působí tak,
aby plody tvého vykoupení
byly vidět v našem způsobu života
neboť ty žiješ a kraluješ s Otcem a Duchem svatým
jako jeden Bůh nyní i na věky.
Amen.

Další materiály

Modlitba nad dary (podle J. Weitzela)

Všemohoucí Bože, Stvořiteli a Vykupiteli světa:
vzdáváme ti díky za to, že jsi nás miloval
a dal jsi nám chléb života - svého Syna a našeho Spasitele.
S těmito dary chleba a vína i se vším co je naše
odevzdáváme sami sebe životu v lásce
kvůli tomu, který nám z lásky dal sám sebe,
Ježíši Kristu, našemu Pánu.

Varianta umývání nohou (podle novozélandských anglikánů)

Předsedající uvede obřad umývání nohou (po kázání):
Spoluslužebníci Kristovi,
tuto noc dal Ježíš svým učedníkům
příklad pokorné služby umytím jejich nohou.

Proto vás nyní zvu, abyste přišli dopředu.
Když vám budou umyty vaše nohy,
pamatujte, že síla a růst v Božím království
přicházejí v pokorné službě jako je tato.

Varianta umývání nohou (podle J. Weitzela)

Během písně po kázání přijdou zástupci sboru dopředu a posadí se na připravené židle. Mytí nohou vykonává v tichu předsedající. Duchovní říká každé osobě, které umývá nohy:
P: Kde je dobrota a láska, tam přebývá Bůh
R: Amen

Poté, co je umývání nohou dokončeno, osloví předsedající shromáždění:
Ježíš praví: "Jestliže já, Pán a Mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat.
Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já."
S: Kde je dobrota a láska, tam přebývá Bůh.

Následuje zpěv Ubi caritas et amor.

Bohoslužby Zeleného čtvrtku se nezakončují požehnáním. Je však možné zakončit bohoslužby odstraněním pokrývek a ozdob stolu Páně, k tomu lze zpívat nebo číst Žalm 22.

Preface (starší lutherská)

Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné,
abychom na všech místech a ve všech časech
vzdávali díky tobě, všemohoucí, věčný Bože,
skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

On je náš velký a věčný velekněz,
který obětoval sám sebe jako čistou a provždy platnou oběť
a vydal za naši spásu své nejsvětější tělo a krev.
Když se účastníme této svaté hostiny,
konáme památku jeho utrpení,
a v milosrdenství a pokoji dostáváme záruku budoucí slávy

A proto s anděly, archanděly a všemi nebeskými zástupy
chválíme a velebíme tvé svaté jméno a voláme: Svatý...