Kolekty ve Svatém týdnu

Autor:
Publikováno:

Vstupní modlitby a texty pro pondělí, úterý a středu Svatého týdne; preface pro svatý týden (dle ELCA aj.), požehnání a propuštění.

Pondělí Svatého týdne

Bože, tvůj Syn si zvolil cestu,
která vedla k radosti skrze bolest
a ke slávě skrze kříž.
Zasaď tento kříž do naších srdcí
abychom i my v jeho síle a v lásce
mohli nakonec přijít k radosti a slávě.

Iz 42:1-9 - nedává se slyšet na ulici, nalomenou třtinu nedolomí
Ž 36:5-11 (Ž 36:7) - Tvoje milosrdenství, Hospodine, sahá až k nebi
Žd 9:11-15 -  přinesl sebe sama jako neposkvrněnou oběť Bohu
J 12:1-11 - pomazání v Betanii

Úterý Svatého týdne

Pane Ježíši,
voláš nás, abychom tě následovali.
dej ať v tvé službě naše láska nevychladne
a ať neselžeme nebo tě neodmítneme v čase zkoušky.

Iz 49:1-7 -  Hospodin mě povolal z života mateřského
Ž 71:1-14 (Ž 71:6) - utíkám se k tobě, Hospodine
1Kor 1:18-31 - my kážeme Krista ukřižovaného
J 12:20-36 - odpověď řeckým poutníkům

Středa Svatého týdne

Všemohoucí Bože,
tvůj Syn a náš Spasitel
prošel ponížením v lidských rukou
a utrpením na kříži.
Dej, ať jej následujeme na jeho křížové cestě
a nacházíme v ní cestu života a pokoje.

Iz 50:4-9a - nastavuji záda těm, kteří mě bijí
Ž 70 (Ps. 70:1) ať se zardí hanbou ti, kdo mi o život ukládají
Žd 12:1-3 myslete na to, co všecko on musel snést od hříšníků
J 13:21-32 - označení zrádce

Preface pro svatý týden

Je vskutku správné, naše povinnost a naše radost
že můžeme ve všech časech a na všech místech
vzdávat ti díky a chválit tě,
všemohoucí a milosrdný Bože,
skrze našeho spasitele Ježíše Krista,
jehož utrpení a smrt všm přinesly spásu.

Shromažďuješ svůj lid kolem stromu kříže
a přeměňuješ smrt v život.

A tak, se všemi sbory andělů,
se všemi věřícími v každé době a na každém místě
chválíme tvé jméno a připojujeme se k jejich nekončící písni:
 Svatý...

Požehnání

Na kalvarský kříž
vynesl Ježíš naše zármutky a trápení.
Ať vám jeho utrpení přinese uzdravení a pokoj.
Amen.

Všemohoucí Bůh,
Otec, + Syn i Duch svatý
vám žehnej nyní i navěky.
Amen.

Propuštění

Označení křížem Kristovým
jděte v pokoji a služte Pánu.
Bohu díky.