Velikonoční vigilie

Autor:
Publikováno:

Podle Starokatolického misálu.


Podle Starokatolického misálu.

K výstavbě bohoslužby:

Velikonoční vigilie se skládá ve své tradované formě z následujících částí: slavnost světla, noční stráž se čteními, křest (případně připomínka křtu) a slavnost eucharistie Známý a velice rozšířený je pořad bohoslužby podle modelu A. Za pozornost však stojí i další modely (B-C-D) - což jsou pokusy jednotlivé komponenty sestavit jinak. Tyto modely vznikly na půdě německého starokatolického biskupství i v ekuméně. Pokud se obec či její duchovní správce po důkladném prostudování materiálu bude rozhodovat pro některý z těchto modelů, je třeba připomenout, že hvězdičkou (*) označené části v modelu A by neměly chybět v žádném z modelů.

Model A

Slavnost světla

1.1 Modlitba nad velikonočním ohněm
1.2 Znamenání svíce
* 1.3 Průvod do chrámu se světlem
* 1.4 Exultet - velikonoční chvalozpěv

Čtení noční stráže

2.1a Úvod ke čtení
* 2.1b 1. čtení (Stvoření)
* 2.1c Zpěv s responsoriem nebo píseň
2.1d Orace
2.2a Úvod ke čtení
2.2b 2. čtení (Noe)
2.2c Zpěv s responsoriem nebo píseň
2.2d Orace
2.3a Úvod ke čtení
2.3b 3. čtení (Izák)
2.3c Zpěv s responsoriem nebo píseň
2.3d Orace
2.4a Úvod ke čtení
* 2.4b 4.čtení (Exodus)
* 2.4c Zpěv s responsoriem nebo píseň
2.4d Orace
2.5a Úvod ke čtení
2.5b 5.čtení (Prameny spásy)
2.5c Zpěv s responsoriem nebo píseň
2.5d Orace
2.6a Úvod ke čtení
* 2.6b 6.čtení (eschatologický výhled)
*2.6c Zpěv s responsoriem nebo píseň
2.6d Orace
2.7a Úvod ke čtení
2.7b 7. čtení (kosti mrtvých)
2.7c Zpěv s responsoriem nebo píseň
2.3c Orace

Slavnost eucharistie, první část

3. Gloria
4. Vstupní modlitba
* 5. Epištola
* 6. Velikonoční aleluja
* 7.1 Velikonoční evangelium
* 7.2 Kázání
* 8. Přímluvy

Křest nebo připomínka křtu

* 9.1 Žehnání křestní vody
* 9.2 Křestní slib, případně udělení křtu

Slavnost eucharistie, druhá část - s následujícími měnícími se částmi

10.0 Modlitba nad dary
*10.1 Preface, eucharistická modlitba, Otče náš, Agnus Dei, pozdrav pokoje, přijímání
*10.2 Závěrečná modlitba
*10.3 Slavnostní závěrečné požehnání

Model B 2 -1 (-3 - 4)-5 - 6 - 7 - 9 - 8 - 10

Čtení noční stráže jsou předřazena, někde i čtena na jiném místě mimo chrám. Průvod se světlem se koná po čteních noční stráže a tvoří začátek zvěstování vzkříšení. Vstupní modlitba a Gloria jsou při tomto pořadí zdvojováním hymnických prvků ke zpěvu Exultet. Proto je možno je vynechat. Gloria (nikoli však "píseň ke Gloria") může být zpíváno jako odpověď na evangelium o vzkříšení. (Srv. Model D.)

Model C 1 - 2 - 9 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10

Při tomto pořadí se koná připomínka křtu po čteních noční stráže, neboť tato čtení mají společný vztah ke křtu. Gloria (nenahrazovat písní!) pak tvoří zpěv díků za spásu udělenou ve křtu, která má svůj základ ve vzkříšení (novozákonní čtení) a který se slaví v eucharistii.

Model D 1 - 2 - 5 - 6 - 7.1 - 7 - 3 - 7.2 - 9 - 8 - 10

Všeobecné poznámky

Smyslu slavnosti nejlépe odpovídá, když začíná za tmy, buď v pozdní večer nebo před úsvitem ráno. Ke čtením a liturgii je možno místo žalmů též zpívat vhodné moderní písně, např. zpěvy z Taizé. Technické a organizační ohlášení mají být před slavností. Průvod do kostela s hořící velikonoční svící a chvalozpěv Exultet tvoří jádro slavnosti světla. Žehnání ohně a znamenání velikonoční svíce mohou případně odpadnout. Mnohde se osvědčilo, že se velikonoční oheň zapaluje teprve po obřadech, a to naopak ze světla velikonoční svíce.
Jako Exultet nabízíme dva texty. Druhý text se hodí, když není k dispozici nikdo, kdo umí zpívat. Starozákonní čtení noční stráže patří k slavnosti velikonoční vigilie jako voda ke křtu. Nikdy nesmí chybět čtení o přechodu Rudým mořem. Po něm má následovat alespoň jedno čtení z proroků. Ke každému čtení noční stráže nabízíme krátký úvod (praefamen) s responsorní orací. Praefamen vysvětlí každé čtení v celkové souvislosti velikonoční vigilie a ulehčuje tím vnímání čteného textu a tím prohloubí účast na slavnosti. Tato praefamina mají být krátká a výstižná a nemají suplovat kázání. Zvláště ve velikonoční vigilii je třeba upřednostňovat žalmy s responsoriemi před písněmi. I když se z nějakého důvodu vyřadí orace, která normálně následuje po zpěvu na čtení, není ale možno vyřadit vstupní oraci v modelu A nebo C.
Patří také ke slavnosti velikonoční vigilie, že aleluja, které zazní poprvé po celé postní době, se zpívá zvláště slavnostně. To se zpívá, podle toho jaký model se používá, obvykle před evangeliem. Při výběru písní a zpěvů s responsorii, je třeba dbát o to, aby se aleluja neozvalo již před tímto místem. Totéž platí i pro responsoria obce při recitovaném exultetu.

Velikonoční oheň se zapaluje venku mimo kostel, leda by se z vážného důvodu žehnal jen plamen. Kněz pozdraví obec liturgickým pozdravem (Ve jménu Otce..., Milost našeho Pána... a krátce uvede obřady vigilie, např. takto:

Začíná veliká noc vzkříšení.
Na celém světě křesťané bdí, modlí se,
poslouchají slovo Boží a slaví velikonoční tajemství.
Připojme se k nim s vírou,
že Ježíšovo vzkříšení se týká každého z nás,
že nás Pán a bratr Ježíš Kristus přemohl také naši smrt,
že skrze něho také my žijeme v Bohu
a že jeho vzkříšení je i naše vzkříšení.

Žehnání velikonočního ohně:

Modleme se:
Bože, ty se zahaluješ do světla jako do šatu.
Ty jsi skrze Krista daroval všem,
kdo v tebe věří, světlo tvé slávy.
Požehnej + tento nový oheň,
který osvěcuje noc a dej,
ať se v nás rozhoří veliká touha po tobě,
aby světlo této veliké noci bylo předobrazem tvé slávy,
kterou nám připravuješ ve svém království.
Prosíme tě o to skrze Krista, našeho Pána.

nebo

Modleme se:
Věčný Bože, ty jsi stvořil a řídíš vesmír,
ty jsi předurčil aby světlo, které je tvým dílem,
poukazovalo na tebe,
na tvou pravdu a jasnost, na tvou lásku a dobrotu.
Ty jsi svým slovem zahnal temnotu a bylo světlo.
Jako světelné znamení tvé smlouvy s Noem
jsi zasadil do mraků duhu,
v hořícím keři jsi zaslíbil Mojžíšovi cestu ke svobodě
a v ohnivém sloupu jsi šel před svým národem
temnotou a pouští.
Prosíme tě: požehnej + tento nový oheň,
od kterého zapalujeme velikonoční svíci.
(nebo):
Chválíme tě za tento nový oheň, znamení tvé blízkosti,
od kterého teď zapálíme velikonoční svíci).

Následuje rytí symbolů a zasazování zrn do paškálu:

Kristus včera i dnes (svislý směr),
počátek a konec (napříč),
alfa (nad křížem),
i omega (pod křížem).
Jeho je tento čas (1. číslo)
a jeho je věčnost (2. číslo),
jeho je moc a sláva (3. číslo),
až navěky. Amen (4. číslo).

Zasazování pěti zrn:

Svými svatými ranami (1),
které září ve slávě (2),
ochraňuj nás (3),
a zachovej nás (4)
Kriste, náš Pane. Amen.

Při zapalování velikonoční svíce:

Kristus vstal z mrtvých
a jeho světlo zahání temnotu srdcí i světa!

Průvod do kostela s velikonoční svící

Asistující jáhen nebo ministrant či ministrantka nese velikonoční svíci do kostela, před ním kadidlo, kříž a nezapálené svíce, potom teprve zbytek oltářní služby.

Ve vchodu do kostela zpívá (volá) kněz nebo jáhen poprvé:

Světlo Kristovo!

V: Sláva tobě, Pane!

Po opakování, asi ve středu kostela, zapaluje své svíce oltářní služba, po dalším a posledním opakování, blízko před oltářem, si zapalují svíce všichni ostatní.

Velikonoční chvalozpěv Exultet

Exultet má dvě varianty textu:
Klasický exultet zpívá zpravidla jáhen. Kde jáhen není, může jej zpívat kantor nebo kantorka. Recitovaný Exultet se používá, když není k dispozici nikdo, kdo by zazpíval klasický Exultet. Text recituje pak kněz a může být doplněn aklamacemi obce.

Exultet, klasická forma:

Jáhen, kněz nebo kantor či kantorka zpívá

Zajásejte již, zástupy andělů v nebi!
Zaskvějte se v slávě, božská tajemství!
K vítězství tak mocného krále zazni polnice a zvěstuj spásu!
Raduj se i ty, země, zalitá tak oslnivou září
a tonoucí v jasu věčného krále,
pohleď, jak na celém světě rychle zmizely temnoty!
Raduj se i ty, svatá církvi,
zkrášlená leskem tak jasného světla!
V mohutném zpěvu lidu
ať tento svatý dům boží zní ozvěnou té radosti!

Následující odstavec zpívá pouze jáhen:

Prosím vás tedy, drazí bratři a sestry,
když hledíte na tak jasné a požehnané světlo,
vzývejte spolu se mnou
milosrdného a všemohoucího Boha.
On, který mne bez mých zásluh laskavě připojil ke sboru jáhnů;
kéž mne naplní jasem svého světla
ať můžu zpívat chválu této svíce.

Pán s vámi.

V: I s tebou.

Vzhůru srdce

V: Máme je u Pána.

Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.

V: Je to důstojné a spravedlivé.

Je to důstojné a spravedlivé
tebe, neviditelný Bože, všemohoucí Otče,
i tvého jednorozeného Syna, našeho Pána Ježíše Krista
celým srdcem velebit a radostně chválit.
On za nás, věčný Otče, splatil Adamovu vinu
a svou krví z lásky prolitou
zrušil dlužní úpis dávného hříchu.
To je totiž slavnost veliké noci, kdy byl zabit pravý Beránek,
jehož krev posvěcuje dveře příbytků věřících
a chrání lid před smrtí a zkázou.
Toto je noc, ve které jsi, Bože, naše praotce
a všechny děti Izraele vyvedl z Egypta
a Rudým mořem je převedl suchou nohou.
Toto je ta noc,
kdy jas ohnivého sloupu
zahnal temnotu hříchu.

Toto je noc, která po celém světě všechny ty, kdo věří v Krista,
vzdaluje od viny světa a od tmy hříchu,
vede je do království milosti
a sdružuje ve svaté společenství.

Toto je noc,
v níž Kristus zpřetrhal pouta smrti
a jako vítěz vystoupil z hrobu.
Bylo by marné naše zrození,
kdyby nás Kristus nezachránil.

Ó nepochopitelná Otcova lásko:
obětovala jsi Syna, abys vykoupila služebníky.

Vpravdě nezbytný byl hřích Adamův,
který Kristus zahladil svou smrtí.
Ó šťastná viny,
pro kterou přišel Vykupitel tak vznešený a veliký!

Ó vskutku blažená noc,
ta jediná směla znát čas i hodinu,
kdy Kristus vstal z říše zemřelých!

Toto je noc, o které je psáno:
"Noc jako den se rozjasní"
a "Noc je mým světlem ve všech mých radostech".

Záře této noci zahání hříchy a smývá viny,
hříšníkům vrací nevinnost a zarmouceným radost.
Záře této noci zažene nenávist,
vytváří jednotu srdcí
a pokořuje zlé mocnosti.

V této požehnané noci, svatý Otče,
spolu se zpěvem naší chvály
přijmi jako náš slavnostní dar tuto svíci.
Ačkoliv se její plamen dělí a rozdává světlo,
přece neztrácí nic ze síly své záře.
Napájí se totiž tajícím voskem,
který pro tuto svíci připravily pilné včely.

Ó vpravdě posvátná noc,
která smiřuje zemi s nebem a člověka s Bohem.

Proto tě prosíme, náš Pane:
Ať dále svítí tato svíce posvěcená ke chvále tvého jména
a zahání temnotu této noci!
Ať svítí dokud se neobjeví jitřní hvězda:
vládce světla, který nikdy nezapadá.
Ten, který se vrátil z říše zemřelých
a jasně září lidstvu svým velikonočním světlem:
tvůj Syn a náš Pán Ježíš Kristus,
který s tebou žije a vládne navěky.
V: Amen.

Pokud následuje píseň lidu, chvalozpěv končí těmito slovy:

....a jasně září lidstvu svým velikonočním světlem,
k jehož chvále zpíváme:

Druhá varianta velikonočního chvalozpěvu Exultet, kterou je možno i recitovat a při níž je velikonoční aleluja ve zpěvu obce zvěstováno slavnostně předem:

Jásejte a plesejte nyní nebesa!
Radujte se andělé a svatí,
protože Kristus překonal smrt.
Zvěstujte to celému světu:
Pán nám přinesl spásu.
Ať se raduje i naše planeta Země.
Je zalita oslnivou září,
ozářena světlem a leskem věčného krále,
neboť dnes je osvobozena od prokletí a temnoty.
Ať se raduje boží církev
v záři tohoto podivuhodného světla.
Naše jásání a naše radost
má znít ozvěnou v tomto chrámě.
O to vás prosíme sestry a bratři:
Chvalte s námi tuto hodinu a tuto podivuhodnou noc,
ve které náš Pán Ježíš Kristus
slavně vstal z mrtvých.

Aklamace obce - např. zpěv:

Ježíš žije! Vstal z mrtvých, aleluja!

Tato aklamace se na příslušných místech opakuje.

K: Pán s vámi.

V: I s tebou.

K: Vzhůru srdce.

V: Máme je u Pána!

K Pánu, našemu Bohu, vzdávejme díky!

V: Je to důstojné a spravedlivé.

K: Je to důstojné a spravedlivé náš Otče,
s tvým Synem naším Pánem Ježíšem Kristem
s radostí a vděčně tě chválit.

V: Ježíš žije! Vstal z mrtvých, aleluja!

K: On za nás splatil za nás všechny naše viny
a svou krví z lásky prolitou smyl všechny hříchy světa.
Toto je noc, která vysvobozuje celou planetu
z viny a temnoty hříchu,
přivádí ji do boží milosti a znovu ji zařazuje do říše svatosti.
Ano, toto je noc, kdy Kristus zpřetrhal pouta smrti
a z hrobu vystoupil jako vítěz.

V: Ježíš žije! Vstal z mrtvých, aleluja!

K: Co by nám pomohlo, že jsme se narodili,
kdyby nám Kristu svým vykoupením nepřinesl
spásu a věčný život.
Bože, jak zázračná je tvoje láska k nám.
Kdo by si pomyslel, že se nás tak ujmeš!
Ty, neocenitelná přátelskost a lásko Boží,
abys osvobodil nás, hříšné lidi,
vydal jsi svého Syna smrti.
Adamův hříchu, jak se nám zdáš milým,
protože tě mohlo smazat Kristovo umírání.
Vino, která přinášíš štěstí,
tys nám přinesla milovaného božího Syna,
našeho Vykupitele, Ježíše Krista.

V: Ježíš žije! Vstal z mrtvých, aleluja!

K: Opravdu blažená noc, ve které Ježíš vstal z mrtvých.
Je to noc, o které je psáno:
"Tato noc je mi světlem a leskem zářivé radosti!"
Ano, v této zázračné noci,
snímá Ježíš, beránek boží, hříchy světa.
Zachraňuje nás před zhoubou,
osvobozuje nás od vší viny a ničí zlo a nenávist.
Truchlící naplňuje radostí, zoufalé jistotou
a všechny, kteří žijí, jednotou a mírem.

V: Ježíš žije! Vstal z mrtvých, aleluja!

K: V této noci plné milosti
ať zazáří velikonoční světlo k Boží chvále.
Ano, toto je vskutku posvátná noc,
ve které se nebe a země spojují
a všechno, co Bůh stvořil, je znovu svěřeno lidem.
Prosíme tě, Bože, náš Otče,
světlu našeho Pána Ježíše Krista,
který dnes zvítězil nad smrtí,
nedej nikdy zhasnout v našich srdcích.

V: Ježíš žije! Vstal z mrtvých! Aleluja!

Čtení Noční stráže

l. Stvoření světa

Úvod k prvnímu čtení:
Proč je tato noc úplně jiná než všechny ostatní noci?
Proč znovu posloucháme to, co už známe
a proč jdeme zpátky k našim počátkům?
Abychom nezapomněli, odkud přicházíme a kam jdeme.
Abychom chválili Stvořitele, původce všeho života.
Abychom uviděli, poznali a uvěřili, že jsme lidé.

Čtení z první knihy Mojžíšovy (Gn 1,1 - 2,4 nebo Gn 2,4b - 24)
Zpěv žalmu l04

Modlitba
Bože, tvůrce vesmíru,
svěřil jsi nám své stvoření,
které je plné tvé veliké dobroty.
Chválíme tě a děkujeme ti za světlo,
které nás osvěcuje tuto noc
- za Ježíše Krista, tvého Syna,
kterého jsi probudil ze smrti k novému životu v času a ve věčnosti.

2. Noe

Úvod k druhému čtení
Proč je tato noc úplně jiná, než všechny ostatní noci?
Proč slyšíme o tom, jak se v celém lidstvu šířilo zlo?
Abychom nezapomněli, že zlo stále ještě existuje,
ale také abychom prožili, že Bůh se k nám sklání,
abychom prožili jeho milosrdenství a jeho věrnost - smíření nebe a země.

Čtení z první knihy Mojžíšovy ( Gn 6,13 - 7,12. 17 - 8,12. 9,13.15.16)
Z žalmu 118

Modlitba
Bože smlouvy,
ty jsi zachránil Noeho a jeho rodinu z přívalů záhuby.
Pomoz i nám, abychom stáli proti pokušením zla v síle tvého Ducha,
aby pro nás a tuto planetu byl zachován pokoj tvé smlouvy.
Prosíme tě o to skrze Krista, našeho Pána.

3. Obětování Izáka

Úvod k třetímu čtení
Proč je tato noc úplně jiná než všechny ostatní noci?
Proč jdeme zpět až k počátkům národa Izraele?
Abychom nezapomněli, že Boží spása byla přislíbena
Abrahámovi, jeho potomkům, ale také nám.
Abychom Bohu děkovali, protože uchránil Abrahámova syna,
ale svého vlastního Syna vydal za život světa.

Čtení z první knihy Mojžíšovy (Gn 22, 1 - 18)
Z žalmu 16

Modlitba
Bože, příteli života,
ty nechceš, aby se lidé ve tvém jménu zabíjeli.
Nech nás společně se všemi národy,
které nazývají Abraháma svým otcem, žít v jednotě a míru.
Prosíme tě o to skrze Krista, našeho Pána.

4. Přechod Rudým mořem

Úvod ke čtvrtému čtení
Proč je tato noc úplně jiná než všechny ostatní noci?
Každý večer jdeme svými vlastními cestami,
ale dnes jsme všichni shromážděni na tomto jednom místě.
Protože i my jsme byli otroky, ale byli jsme osvobozeni.
Protože jsme byli zachráněni, abychom k sobě navzájem patřili.
Protože této noci jsme povoláni ke svobodě.

Čtení z druhé knihy Mojžíšovy ( Ex 14,15 - 15,1)
Místo žalmu zpěv z druhé knihy Mojžíšovy ( Ex 15):

Modlitba
Bože, to co jsme slyšeli ze Starého zákona,
je pro nás stále živé.
Co jsi kdysi učinil jednomu národu,
to dnes činíš všem národům.
Kdysi jsi vysvobodil Izrael z faraónova otroctví
a vedls ho před vlny Rudého moře
- nyní však vedeš nás vodou křtu ke svobodě.
Vysvoboď z otroctví hříchu celý svět
a uskutečni na nás své zaslíbení,
které jsi dal Abrahámovi a jeho potomkům.
Prosíme tě o to skrze Krista, našeho Pána.

5. Prameny spásy

Úvod k pátému čtení:
Proč je tato noc úplně jiná než všechny ostatní noci?
Poznáváme smysl a povolání:
náš život je udržován, milován a zachraňován.
Kdo slyší Boží slovo, ten najde život.
Smysl najde jen ten, kdo je úrodnou půdou pro slovo z Božích úst.

Čtení z knihy proroka Izaiáše ( Iz 55,1-11)
Místo žalmu Iz 12

Modlitba
Bože, jsi bohatý pro všechny, kteří tě hledají.
Promlouval jsi i k nám ústy svých proroků
a poslal jsi nám svého Syna, tvé věčné slovo.
Dej ať mu nasloucháme a tak přinášíme plody pro věčný život
skrze něho, Ježíše Krista, našeho Pána.

6. Nové srdce a nový duch

Úvod k šestému čtení:
Proč je tato noc úplně jiná než všechny ostatní noci?
Proč nasloucháme slovům, která mluví o tom,
že Bůh zapomněl a opustil lidi?
Abychom poznali radost ze spásy:
že nám Bůh dal nové srdce, srdce z masa, ne z kamene.
Že nám dává nového Ducha:
svého Ducha jako dar a současně úkol.

Čtení z knihy proroka Ezechiela ( Ez 36,16-17a 18-28)
Z žalmu 42

Modlitba
Bože plný slitování,
pohleď dobrotivě na všechny,
kterým jsi dal a dáváš ve křtu nové srdce a nového ducha.
Učiň je svědky tvé spásy:
Ať celý svět zakouší a poznává,
že se v něm rozptýlené sjednocuje a zestárlé obnovuje
a že všechno směřuje k dokonalosti,
skrze Krista, našeho Pána.

7. Kosti mrtvých

Úvod k sedmému čtení
Proč je tato noc úplně jiná než všechny ostatní noci?
Často jsme ztracenými lidmi bez naděje.
Dnes ale cítíme něco z Božího oživujícího Ducha.
V temnotě smrti na hranici viny nás zachraňuje Bůh.
Život, domov, útočiště a ochranu - to všechno prožíváme.
Nastávají Velikonoce - život, který nezná konec.

Čtení k knihy proroka Ezechiela (Ez 37,1-14)
Z žalmu 18

Modlitba
Buď nám blízko, živý Bože,
a probuď nás z hrobů naší beznaděje.
Vylij svého životodárného Ducha,
který z nás dělá posly tvého nezničitelného života.
Prosíme tě o to, skrze Krista, našeho Pána.

Slavnost eucharistie, první část

Vstupní modlitba

Modleme se:
Bože života a Otče světla,
ty rozjasňuješ tuto noc vzkříšením svého Syna.
V něm poznává svět, co je tvá odvěká vůle:
Co je staré se stává novým, co je tmavé, se stává světlým,
co bylo mrtvé, povstává k životu
a všechno bude znovu uzdraveno v tom,
který je původcem toho všeho:
Ježíš Kristus, tvůj Syn, náš bratr a Pán,
který s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a život tvoří na věky věků.

Epištola ( S Kristem zemřít a být vzkříšen)

Úvod
Proč je tato noc jiná než všechny ostatní noci?
Jindy jsme lidmi zatíženými a potlačenými.
Dnes ale padá světlo do našeho temného a ztraceného života.
Křtem v Krista jsme byli přijati do jeho smrti.
Člověk umírá hříchu - Pán ale žije.
A tak žijeme i my, skrze něj pro Boha navždy a věčně.

Čtení: Ř 6,3-11

Uvedení slavnostního velikonočního aleluja knězem např. takto:

Od popeleční středy nezpíváme chvalozpěv aleluja. Toto volání radosti zapějme nyní našemu vzkříšenému Pánu o to opravdověji.

Velikonoční evangelium

Roční cyklus A: Mt 28,1-19
Roční cyklus B: Mk 16,1-8
Roční cyklus C: L 24,1-12

Křest nebo připomínka křtu

Úvod: předsedající představí katechumeny, kteří budou dnes pokřtěni, pokud se tak již nestalo v přípravné době. V závěru požádá společenství, aby je při křtu provázelo svými modlitbami a uvede následující litanie.
Pokud se nekřtí, jen se světí křestní vody, požádá za modlitby za ty, kteří touto vodou budou pokřtěni a za všechny, kteří tuto noc kdekoli na světě budou pokřtěni.

Litanie ke všem svatým:

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. Pane smiluj se.
Se svatou pannou Marií, tvou matkou - chválíme tvé jméno.
Se všemi božími anděly - chválíme tvé jméno.
S patriarchy a proroky - chválíme tvé jméno.
Se svatým Janem Křtitelem - chválíme tvé jméno.
Se svatým Josefem - chválíme tvé jméno.
Se svatým Petrem a Pavlem - chválíme tvé jméno.
Se svatým Ondřejem a Jakubem - chválíme tvé jméno.
Se svatým Janem - chválíme tvé jméno.
Se všemi svatými apoštoly a evangelisty - chválíme tvé jméno.
Se svatou Máří Magdalenou - chválíme tvé jméno.
Se svatým Štěpánem a Vavřincem - chválíme tvé jméno.
Se svatým Ignácem z Antiochie - chválíme tvé jméno.
Se svatým Hypolitem a Cyprianem - chválíme tvé jméno.
Se svatou Markétou a Kateřinou - chválíme tvé jméno.
Se svatým Václavem a Vojtěchem - chválíme tvé jméno.
Se svatým Janem Nepomuckým - chválíme tvé jméno.
Se svatým Janem Husem a Jeronýmem Pražským - chválíme tvé jméno.
S Ditrichem Bonhoefrem a Oscarem Romerem - chválíme tvé jméno.
S Maxmilianem Kolbem a Josefem Štemberkou z Lidic - chválíme tvé jméno.
Se všemi svatými mučedníky a mučednicemi - chválíme tvé jméno.
Se svatým Augustinem - chválíme tvé jméno.
Se svatým Athanasiem - chválíme tvé jméno.
Se svatým Basilem a Benediktem - chválíme tvé jméno.
Se svatým Vincencem z Lerina - chválíme tvé jméno.
Se svatým Cyrilem a Metodějem - chválíme tvé jméno.
Se svatým Wilibrordem z Utrechtu - chválíme tvé jméno.
Se svatým Františkem a Dominikem - chválíme tvé jméno.
Se svatým N - chválíme tvé jméno
Se svatou Kateřinou Sienskou - chválíme tvé jméno.
Se svatou Terezií z Avily - chválíme tvé jméno.
Se svatou Anežkou a Zdislavou - chválíme tvé jméno.
Se všemi svatými a světicemi Božími - chválíme tvé jméno.
Měj s námi slitování, vysvoboď nás Pane.
Ode všeho zlého vysvoboď nás. Pane.
Ode všeho hříchu vysvoboď nás, Pane.
Svým narozením a svým svatým životem vysvoboď nás, Pane.
Svou smrtí a zmrtvýchvstáním vysvoboď nás, Pane.

Sesláním Ducha svatého vysvoboď nás, Pane.
I když jsme hříšníci - prosíme tě, vyslyš nás.
Obnov Církev v pravdě a posiluj ji v lásce, prosíme tě, vyslyš nás.
Dej svým vyvoleným ať se ve křtu narodí k tvému životu, prosíme tě, vyslyš nás.

(Požehnej tuto vodu a dej, ať se ti, kdo v ní budou pokřtěni, narodí k tvému životu, prosíme tě, vyslyš nás.)

Ježíši, Synu Boha živého, prosíme tě, vyslyš nás.

Pokud se skutečně uděluje křest, pak je třeba provést rozumný výběr z obřadů křtu v agendě a je možno užít následující chvalozpěv nad křestní vodou.

K: Vzdáváme ti dík, Bože, všemohoucí Otče.
Stvořil jsi vodu a ona očišťuje a dává život

V: Požehnaný jsi, Bože navěky.

K: Vzdáváme ti dík, neboť vodami Rudého moře jsi vyvedl svůj lid z otroctví na svobodu do země zaslíbené.

V: Požehnaný jsi, Bože navěky.

K: Vzdáváme ti dík, že jsi nám dal svého Syna Ježíše.

V: Požehnaný jsi, Bože navěky.

K: Byl pokřtěn Janem v Jordánu a Duchem svatým pomazán jako Kristus.

V: Požehnaný jsi, Bože navěky.

K: Pro nás se ponořil do temnoty smrti a byl probuzen ke světlu nového života,
aby nás osvobodil z okovů smrti a hříchu a otevřel nám bránu k věčné radosti a svobodě.

V: Požehnaný jsi, Bože navěky.

K: Vzdáváme ti dík, že jsi N.N. povolal k novému životu. Ať tvůj Duch posvětí + tuto vodu, aby se N.N. křtem sjednotil(a) s Kristem v jeho smrti a v jeho vzkříšení a dosáhl(a) tak osvobození od hříchu.

V: Požehnaný jsi, Bože navěky.

K: Pomaž N.N. svým svatým Duchem a dej, ať se znovu narodí ve společenství tvé církve, aby měl(a) podíl na tvém zaslíbení.

V: Požehnaný jsi, Bože navěky.

K: Chválíme tě a velebíme tě skrze tvého Syna, našeho Pána, Ježíše Krista, který ve společenství Ducha svatého s tebou žije a vládne na věky. Amen.

Chvalozpěv nad vodou když se křest neuděluje:

K: Všemohoucí, věčný Bože, chválíme tě a dobrořečíme ti! Tvá neviditelná moc způsobuje spásu lidí viditelným znamením. Obdivuhodně jsi nás stvořil a ještě obdivuhodněji jsi nás obnovil.

V: Požehnaný jsi, Bože navěky.

K: Na počátku jsi stvořil vodu, aby zúrodnila zemi, utišovala naši žízeň a osvěžovala nás. Vysvobodil jsi svůj lid z egyptského poddanství, vedl jsi ho Rudým mořem a posílil jsi lid žíznící na poušti vodou ze skály.

V: Požehnaný jsi, Bože navěky.

K: Proroci a svatí rozpoznali v proudech živé vody uzdravující sílu tvého stvoření. Ježíš Kristus, náš zachránce, sestoupil do vod Jordánu, aby se nám stal ve všem rovným.

V: Požehnaný jsi, Bože navěky.

K: Ať skrze něho sestoupí do této vody síla Ducha svatého, aby všichni, kdo byli křtem s Kristem pohřbeni, byli s ním také vzkříšeni k věčnému životu. Svatý, věčný Bože, chválíme tě a dobrořečíme ti skrze Ježíše Krista, tvého Syna a našeho bratra ve společenství Ducha svatého dnes a na věky.

Následuje dialog:

K: Jste připraveni přemáhat v síle zmrtvýchvstalého Krista zlo dobrem?

V: Jsme připraveni!

K: Jste připraveni odolávat moci zla a zasazovat se za mír, spravedlnost a uchovávání božího stvoření?

V: Jsme připraveni!

K: Jste připraveni žít ve svobodě dětí božích?

V: Jsme připraveni!

K: Jste připraveni jít cestou našeho společenství a navzájem se s láskou ctít a pomáhat si?

V: Jsme připraveni!

Potom následuje vyznání víry

K: Věříte v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe a země?

V: Věříme.

K: Věříte v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se narodil z Marie Panny, byl ukřižován a pohřben, vstal z mrtvých a sedí po pravici Otcově?

V: Věříme.

K: Věříte v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení mrtvých a život věčný?

V: Věříme.

Křtí-li se, následuje křest a další znamení podle agendy.

Nakonec uzavírá kněz modlitbou:

Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista nám daroval vodou a Duchem svatým nový život a odpustil nám všechny hříchy. Ať nás uchovává svou milostí v Ježíši Kristu, našem Pánu pro život věčný.

V: Amen.

Pak následuje kropení lidu požehnanou vodou, během něhož se zpívá vhodný zpěv. Následuje přinášení obětních darů. Pokud je obvyklé žehnání pokrmů (vajec, masa, chleba), pak jsou přinášeny k oltáři nyní spolu s obětními dary.

Modlitba nad dary

Bože života,
v radosti této velikonoční noci
přinášíme ti své dary.
Dej, ať tato radost
je viditelná i v našem životě
skrze našeho vzkříšeného Pána.

Preface i anafora velikonoční

Po přijímání

Bože, pastýři svého lidu,
děkujeme ti, že jsi nás při této svaté hostině
nasytil pravým velikonočním beránkem Ježíšem Kristem.
Dej, ať v síle tohoto pokrmu
žijeme jako vzkříšení
v Ježíši Kristu, našem Pánu.

Požehnání a propuštění se koná slavnostně.