Velkopáteční přímluvy

Autor:
Publikováno:


Podle Starokatolického misálu.

Forma I

Úvod a závěr: předsedající, A: lektor 1, B: lektor 2, V: všichni.

Pane Ježíši Kriste, ty jsi pšeničné zrno,
které padlo do země a zemřelo,
abychom my měli život.
K tobě voláme:

A:
Za všechny, kteří se po tobě nazývají křesťané,
za církve v jejích rozpolceních a rozděleních
i v jejích snahách o společenství a jednotu.
Za všechny, kteří jsou pověřeni zvláštní církevní službou,
za naši církev a naše farní obce:

Chvíle ticha

B:
Přitahuj nás k sobě!
Pomáhej nám k životu podle svého evangelia a k jednotě s tebou.
Volejme k Pánu:
V: Kyrie, kyrie, eleison

A:
Za národy tohoto světa a jejich vlády,
za Spojené národy a všechny parlamenty,
za ty, kteří jsou zodpovědni v politice, ekonomii a společnosti.
Za všechny, kdo trpí válkou a jejími následky,
za pronásledované a za všechny, kdo žijí v nesvobodě a útlaku.

Chvíle ticha

B:
Dej lidem ducha smíření
a řiď jejich kroky na cestě ke spravedlnosti a míru.
Volejme k Pánu:
V: Kyrie, kyrie, eleison.

A:
Za všechny, kteří ztratili svou víru
a za všechny, kteří víru nenachází proto,
že jim bráníme v pohledu na tebe.

Chvíle ticha

B:
Nech světlo svého evangelia jasně zářit
a učiň nás věrohodnými svědky tvé spásy.
Volejme k Pánu:

V: Kyrie, kyrie eleison

A: Za mladé lidi v našem společenství, v církvích a ve světě:
Chvíle ticha

B:
Dej jim podporu a jistotu.
Pomoz nám naši společnost uspořádat tak ,
aby v ní mohli vrůstat do světa a do církve
a našli tu život a budoucnost. Volejme k Pánu:
V: Kyrie, kyrie eleison

A:
Za všechny, kdo stojí ve stínu života:
za postižené a nemocné, za zestárlé a osamělé,
za neúplné rodiny a za děti bez rodin,
za nezaměstnané a za všechny,
které přehlížíme, vytlačujeme na okraj a odstrkujeme.

Chvíle ticha

B:
Buď jim blízko a přiveď k ním lidi, kteří mají otevřené oči,
uši a srdce pro jejich bolesti. Volejme k Pánu:
V: Kyrie, kyrie, eleison

A:
Za všechny, kteří nevidí žádné východisko,
za ty, kterým není rady nebo pomoci,
za všechny, kteří byli jinými lidmi zklamáni, zneužiti a zrazeni,
za ty, kdo se utekli k zatvrzelosti srdce nebo k závislosti,
za ty, kdo se zapletli do pocitů viny
a za ty, kdo se cítí opuštěni Bohem.

Chvíle ticha

B:
Přijmi je do svého výkřiku na kříži
a daruj jim podíl na svém novém životě. Volejme k Pánu:

V: Kyrie, kyrie, eleison

A:
Za všechny, kdo trpí bezpráví,
za hladovějící a vykořisťované národy,
které prací svých rukou a plody svých polí
musí spoluvytvářet náš nadbytek a za nás samotné,
kdo jsme zajatci svých nároků a své myšlenkové prázdnoty.
Chvíle ticha


B:
Pomoz nám, abychom respektovali lidskou důstojnost a právo na život a abychom se dělili o dary této země. Volejme k Pánu:
V: Kyrie, kyrie eleison

A:
Za celé stvoření, které sténá v křečích a čeká na spásu.
Za všechny, kteří se snaží o jeho zachování a za všechny,
kteří trpí jeho ničením.

Chvíle ticha

B:
Ať si uvědomujeme, že jsme tu jen správci a že tvé dobré dary patří všem, a také našim dětem a dětem našich dětí všude na světě.
Volejme k Pánu:
V: Kyrie, kyrie eleison.

A:
Za umírající a za zemřelé,
za všechny, kteří nám předali život a víru,
za všechny, za jejichž umírání jsme spoluvinni naší lhostejností, zatvrzelostí srdce a naším životním stylem.

Chvíle ticha

B:
Proveď je svou smrtí do života, který není možno ztratit.
Volejme k Pánu:
V: Kyrie, kyrie eleison.

Pane Ježíši Kriste,
Otec tě neponechal smrti:
probudil tě a povýšil ke své pravici.
Zastaň se nás a zůstávej s námi na všech našich cestách.
Tobě buď chvála, čest a sláva nyní i na věky.

V: Amen.

**************************************

Forma II

Místo ticha mezi úvodem a modlitbou je možné použít zpívanou aklamaci, např. třínásobné Kyrie nebo Svatý Bože, svatý silný.

1. Za Boží Církev

Modleme se, bratři a sestry, za svatou církev Boží: kéž ji Bůh naplní pokojem, dovede k jednotě a po celém světě chrání, abychom všichni mohli v míru a bezpečí chválit jeho jméno.

ticho

Všemohoucí věčný Bože,
v Kristu jsi zjevil svou slávu celému světu. Chraň své dílo, ať pokračuje ve tvé církvi. Dej jí pevnou víru, aby ti po celém světě vydávala svědectví. Prosíme tě o to skrze Krista, našeho Pána.

V: Amen

2 Za. biskupa, služebníky církve a místní církev

Modleme se za našeho biskupa N., za společenství biskupů, všechny, kdo jsou v apoštolské službě a za všechen lid boží.

ticho

Všemohoucí věčný Bože,
tvůj Duch posvěcuje všechny věřící a řídí tvou církev. Vyslyš naši modlitbu za našeho biskupa a za všechny, kdo jsou ve službě tvé církve. Dej jim milost věrné služby.! Prosíme tě o to skrze Krista, našeho Pána.

V: Amen

3. Za katechumeny

Modleme se též za všechny, kdo se připravují na křest, aby náš Bůh a Otec otevřel jejich srdce pro své slovo, aby jim ve křtu daroval odpuštění hříchů, aby je přijal do svého otcovského domu a aby našli život v Ježíši Kristu, našem Pánu.

ticho

Všemohoucí věčný Bože,
přivádíš do své Církve stále nové lidi. Dej všem, kteří se připravují na křest, aby rostli ve víře a poznávali tě. Dej jim ve křtu nový život a přijmi je za své děti. Prosíme tě o to skrze Krista, našeho Pána.

V: Amen

4. Za jednotu křesťanů

Modleme se za všechny sestry a bratry, kteří věří v Krista, aby je náš Pán a Bůh vedl na cestě k pravdě. Kéž dovede svou církev k dokonalé jednotě.

ticho

Všemohoucí věčný Bože, jsme rozptýleni, ale ty nás chceš shromáždit, jsme rozděleni, ale ty nás chceš sjednotit. Dej, ať si uvědomíme, že jsme byli pokřtěni jedním křtem a že patříme jednomu Kristu. Doveď nás k plnosti jedné víry a k dokonalosti jedné lásky. Skrze Krista, našeho Pána.

V: Amen

5. Za všechny, kdo nevěří v Krista

Modleme se za všechny, kdo věří v Boha, ale Krista neznají. Ať je Duch Boží jejich světlem, aby šli cestou, která vede ke spáse.

ticho

Všemohoucí věčný Bože,
stůj při všech těch, kteří nevyznávají Krista, ať žijí před tebou podle svého svědomí a vždycky poznávají pravdu. A nám dej, ať žijeme v Kristu tak opravdově, abychom byli věrohodnými svědky o tvé lásce. Prosíme tě o to skrze Krista, našeho Pána.

V: Amen

6. Za všechny, kdo nevěří v Boha

Modleme se za všechny, kdo Boha neuznávají. Ať žijí poctivě podle svého poznání, aby k Bohu, o kterém nevědí, nakonec došli.

ticho

Všemohoucí věčný Bože,
stvořil jsi lidi, aby tě hledali a našli v tobě našli svůj pokoj. Smiluj se nade všemi, kteří o tobě nevědí. Dej, ať konají dobro a dojdou k pokoji přes všechny překážky. A těm, kdo v tebe věří dej, ať je jejich život uprostřed nevěřících znamením tvé lásky, aby každý, kdo se s nimi setká, setkal se s tebou. Prosíme tě o to skrze Krista, našeho Pána.
V: Amen

7. Za ty, kdo vládnou

Modleme se za politiky a státníky. Ať náš Pán a Bůh řídí jejich srdce podle své vůle, aby hledali pravý mír a svobodu k prospěchu všech lidí.

ticho

Všemohoucí věčný Bože,
srdce lidí a práva národů jsou ve tvých rukou. Pohleď milostivě na ty, kdo jsou odpovědni za společnost a stát a dej, aby všude ve světě hájili spravedlnost. mír, svobodu svědomí a všechna lidská práva a usilovali o rozvoj národů. Prosíme tě o to skrze Krista, našeho Pána.

V: Amen


8. Za trpící

Prosme Boha, všemohoucího Otce za všechny ty, kteří potřebují pomoc. Očist svět ode všech omylů, odejmi nemoci, zažeň hlad, rozbij okovy nespravedlnosti, dej bezdomovcům bezpečí, poutníkům a cestujícím šťastný návrat domů, nemocným zdraví a umírajícím život věčný.

ticho

Všemohoucí věčný Bože,
ty jsi útěcha zkormoucených a síla trpících. Vyslyš všechny, kteří ve své nouzi volají k tobě a dej jim pocítit, že jsi jim blízko Prosíme tě o to skrze Krista, našeho Pána.

V: Amen

******************************************

Forma III

Místo chvil ticha mezi každým úvodem a modlitbou je možno použit zpívanou aklamaci, např. trojnásobné Kyrie nebo Svatý Bože, svatý silný.

Modleme se
za tento svět, který úpí a sténá po vykoupení,
za celé trpící lidstvo našich časů.
Za oběti válek a rasové nenávisti,
za všechny, které postihly přírodní katastrofy,
za ty, kdo utrpěli úraz na cestách
a za všechny, kterým hrozí nebezpečí.

Ticho

Pane Bože,
ty chceš pro lidi dobro a ne jejich zkázu a ničení.
Odstraň všechno násilí,
uhas nenávist v srdcích,
znič v lidech touhu navzájem se zabíjet.
Ať panuje mír na zemi pro všechny,
prosíme tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

Modleme se
za ty, kteří musí žít v chudobě a odříkání,
za zoufalé, kteří nevědí kudy kam,
za všechny duševně rozhárané a týrané
za ty, kdo jsou již léta nemocni
a jejichž těla pomalu a jistě odumírají.
Modleme se za všechny, kteří umírají osamoceni,
bez naděje na život po smrti
a bez víry ve vzkříšení vlastního těla.

Ticho

Pane Bože,
každému z nás je souzeno jednou zemřít.
Prosíme tě,
neber nám světlo života navždy,
vždyť ty sám jsi Bohem živých.
Prosíme tě o to pro Krista Ježíše
dnes a po všechny věky.

Modleme se
za všechny, kdo bojují s velikými těžkostmi;
za všechny, kdo ztratili
víru v člověka, v lásku a víru v Boha;
za všechny, kdo hledají pravdu,
a nemohou ji nalézt.
Modleme se za všechny manžele,
kteří se jeden od druhého odloučili
a za všechny, kteří se zhroutili pod tíhou svých povinností.

Ticho

Pane Bože,
ty jsi útěcha zarmoucených a síla ztrápených;
dej, ať k tobě dosáhnou modlitby všech lidí v nouzi,
všech, kteří se dovolávají tvého milosrdenství.
Dej ať všichni s radostí poznají,
že i ve všech pokušeních při nich stojíš ty sám
skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

Modleme se za toto město, ve kterém pracujeme a bydlíme,
za všechny, kteří jsou v něm osamělí,
za všechny, kterým nikdo nenaslouchá,
a za ty, kteří se nesetkávají s přátelstvím.
Modleme se za všechny, kteří nemají domov, ani přístřeší,
za ty, kteří se cítí zrazeni,
a ty, kteří nemají žádnou odvahu.

Ticho

Pane Bože,
dal jsi nám místo k bydlení,
město, ve kterém přebýváme
a lidi, abychom s nimi žili.
Dej nám dobrotu a laskavost.
Otevři naše oči pro druhé.
abychom jiným pomáhali a těšili je,
aby něco z tvé lásky bylo vidět i v tomto městě.
Skrze Ježíše Krista, našeho Pána.


Prosme Boha, o odpuštění
za to, co zlého si navzájem činíme:
že jeden druhého zanedbáváme a přehlížíme,
že jeden druhého nechápeme a nesnášíme,
že svým jazykem působíme zlo
že jsme často plni zklamání a trpkosti,
že nedokážeme zapomínat a odpouštět.
Modleme se za odpuštění všech hříchů,
kterých se lidé ve své bezmocnosti navzájem dopouštějí.
ticho

Pane Bože,
v zmučeném těle našeho bratra Ježíše
vidíme, čím jsi pro tento svět.
(V chlebě, který se láme, přijímáme zaslíbení,
že ty jsi odpuštěním našich hříchů.)
On všechno naplnil a dokonal,
proto tě prosíme:
vezmi nás do svých dlaní
a dej mír každému z nás.
Sešli nám svého Ducha,
abychom s otevřeností a s ochotou přijímat tvé duchovní dary
mohli jednou k tobě dojít
a modlili se k tobě slovy:

Následuje Modlitba Páně.