30. neděle v mezidobí B

Autor:
Publikováno:

Texty: Job 42,1 – 6.20 – 17 nebo Jr 31,7 – 9; Ž 34,1 – 8 nebo Ž 126; Žd 7,23 – 27; Mk 10,46 – 52. Homiletická příprava je uvnitř doplněna liturgickou přípravou.

LITURGICKÁ DOBA A BARVA:
mezidobí, zelená

TÉMA NEDĚLE:
Zachraňující / uzdravující víra. K evangelijní perikopě o uzdravení slepého lze přičlenit jeremiášovské zaslíbení radostného, uzdravujícího návratu Izraele.

VÝKLAD MK 10,46 – 52:

kontext:
Poslední Ježíšův mocný čin, poslední uzdravení před vjezdem do Jeruzaléma. U Mk druhé uzdravení slepého (první v Betsaidě).

synopse:
Jedná se o synoptickou perikopu “uzdravení slepého u Jericha”, kterou evangelisté shodně zasazují před vjezd do Jeruzaléma. Jméno Bartimaios uvádí jen Mk. Lukáš oproti ostatním uvádí, co Ježíš v Jerichu dělal (navštívil celníka Zachea).

literární druh
uzdravení + obrácení se na cestu následování

stavba textu
I.    SITUAČNÍ ÚDAJ (46)
a)    příchod do Jericha
b)    žebrák
II.    UZDRAVENÍ (47 – 52a)
a)    křik žebráka
b)    konflikt se zástupem
c)    Ježíš volá žebráka
d)    žebrákova reakce (plášť)
e)    rozhovor Ježíše s žebrákem
f)    uzdravení
III.    NÁSLEDOVÁNÍ (52b)
a) následování Krista

jednající či zmíněné osoby
·    Ježíš – blíží se do Jeruzaléma, přesto se nechává vyrušit
·    zástup – poutníci jdoucí na svátky do Jeruzaléma
·    učedníci – promíšení s davem, nijak necharakterizováni
·    Bartimaios – slepý žebrák

výklad po verších

(46) Jericho
Cca 20 – 30 km od Jeruzaléma, nedaleko Jordánu. Mk nezmiňuje, co Ježíš v tomto městě dělal. Přes město vede poutní cesta.

(46b) Bartimaios
Kombinace řeckého (Timaios) a aramejského (Bar = syn) jména. U Mk jediný uzdravený, kterého známe jménem. Že by postava prvního jeruzalémského sboru? Jeho nouze je zdvojená: tělesné postižení + bída. Je odkázán na pomoc druhých, bez níž by zemřel hladem.

(47) uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, dal se do křiku
Slepec byl dobře informovaný. Je otázkou, zda Ježíš opravdu Judsku před tím někdy nebyl.

(47b) Synu Davidův, smiluj se nade mnou
Oslovuje Ježíše jako Mesiáše, tj. toho, kdo má obnovit Izrael a nastolit Boží království. Titul se překrývá s titulem Mesiáš, je vzácný – Ježíš se mu nebrání, neboť o jeho směřování do utrpení již není pochyb. Prosba “smiluj se nade mnou” je citátem z žalmů, takovými slovy žalmisté oslovují Boha – žebrák má k Ježíši důvěru jako k Bohu.

(48) Mnozí ho napomínali, aby mlčel
Snad proto, že se báli perzekuce ze strany Římanů, kteří si tato slova mohli vyložit jako počátek povstání.

(49) řekli mu “vzchop se, vstaň, volá tě”
Přes svůj počáteční nesouhlas poslechnou Ježíše a jdou žebráka nejen zavolat, ale i povzbudit. K: “buď dobré mysli”. Ř: tharsei = měj odvahu.

(50) odhodil plášť… přišel k Ježíši
Odvaha víry bez důkazů. Žebrák Krista nevidí, přesto jde za jeho hlasem, který k němu navíc doléhá zprostředkovaně přes anonymní lidi (učedníci? někdo ze zástupu?). Vzdává se pláště, svého majetku a identifikace a vydává se na novou cestu.

(51) Co chceš…?
Otázka motivační, komunikační, ne zjišťovací. Ježíš umožňuje dialog, dává slepému možnost, aby se vyjádřil.

(52) víra tvá tě zachránila
Ř: pistis sú sesóken se. Ekum. překlad upozorňuje na duchovní dimenzi: žebrák je zachráněn pro Boží království. Uzdravení následuje pak. Kralická zůstává u uzdravení – to je problematické. V evangeliích není totiž víra podmínkou uzdravení, Ježíš uzdravuje i ty, o jejichž víře nevíme nic.

(52b) šel za ním
Bartimaios se stává učedníkem, následuje Krista do nebezpečí jeruzalémské mise. V tom je jeho jedinečnost a možná proto Mk traduje jeho jméno.


HOMILETICKÉ PODNĚTY

·    pozornost vůči postiženým
·    ochota učedníků měnit názor a postoj
·    víra jako kroky do neznáma
·    otázka víry v uzdravení
·    ochota následovat Ježíše do rizika

STAROKATOLICKÁ KOLEKTA

Bože, Otče všech lidí,
ty můžeš víc, než jsme schopni pochopit.
Měníš náš úděl a náš smutek proměňuješ v radost.
Zbav nás veškeré slepoty ducha a srdce,
a naplň nás svou útěchou,
abychom zvěstovali tvou chválu a velebili tě
skrze našeho Pána Ježíše Krista,
tvého Syna a našeho bratra,
který s tebou a s Duchem svatým
žije a působí na věky věků.


LITURGICKÁ PŘÍPRAVA

MODLITBA S PRESBYTERY

POZDRAV    K: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
S: Amen.
Milost Pána Jezukrista a láska Boží a účastenství Ducha svatého se všechněmi vámi.
S: I s tebou.

INTROIT    
Oči Hospodinovy obrácené jsou k spravedlivým a uši jeho k volání jejich. (Ž 34)

UVEDENÍ    opět přípravná modlitba dle papíru

PÍSEŇ       
367 Studně nepřevážená

CONFITEOR   
Shromáždili jsme se, abychom, Bože, slyšeli tvé slovo a volali k tobě písní a modlitbou. Protože jsme se však odchýlili z tvé cesty a vlastní silou se nedokážeme vrátit zpět, myslíme v tichosti na svá provinění a prosíme tě, náš nebeský Otče, o tvé smilování.
(tichá modlitba)
S: Všemohoucí Bože, smiluj se nad námi, odpusť nám náš hřích a veď nás k životu věčnému.

GLORIA    (odpadá)

KOLEKTA   
Bože, Otče všech lidí, ty můžeš víc, než jsme schopni pochopit. Měníš náš úděl a náš smutek proměňuješ v radost. Zbav nás veškeré slepoty ducha a srdce, a naplň nás svou útěchou, abychom zvěstovali tvou chválu a velebili tě skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna a našeho Spasitele, který s tebou a s Duchem svatým žije a působí na věky věků.

SZ ČTENÍ   
Jr 31,7 – 9
   
ŽALM        
36 Hřích vábí duše bezbožných

POZDRAV Z KAZATELNY   
Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Amen.

EVANGELIUM     
Mk 10,46 – 52 
dovětek: Sláva buď Pánu, Bohu našemu!

KÁZÁNÍ   
MK 10,46 – 52

PÍSEŇ       
608 Čisté srdce

OZNÁMENÍ

PŘÍMLUVY    

OTČENÁŠ   
583 zpívaný

POSLÁNÍ   
Žd 7,26 – 27

POŽEHNÁNÍ   
Dobrořečme Pánu a prosme ho o jeho požehnání: Požehnej vás a ochraňuj všemohoucí a milostivý Bůh, Otec, Syn i Duch svatý!

PÍSEŇ       
452 Za dar slova