Coena - evangelická liturgická iniciativa

Autor:
Publikováno:

Úsilí o liturgickou obnovu není omezeno jen na ČCE. Ale prohloubení duchovního, liturgického a svátostného života právě v evangelické církvi je hlavním zájmem evangelické liturgické iniciativy "Coena". Za latinským názvem (Coena Domini znamená Večeře Páně) se skrývá skupina převážně mladších kazatelů, hudebníků a studentů, kteří se v listopadu 2002 ve Lštění sešli, aby něco udělali s hlubokou neznalostí a rozšířeným odporem vůči liturgii v našich sborech.

Kdo se chce trochu víc zabývat liturgií z evangelického hlediska,
najde pravděpodobně dost inspirací na internetovém portálu
<http://coena.edunix.cz>. Může tam i nahlédnout do pozorohodných
vysledků jednoho roku existence evangelické iniciativy: referáty a
příspěvky z pořádaných seminářů, liturgické formuláře k různým
příležitostem, české překlady ekumenických dokumentů a mnoho dalších
textů z oblasti liturgie, teologie a života církve. Pravidelně se na
tomto místě objevují také luterská bohoslužebná propria, která
vycházejí z bohoslužebných textů německých evangelických církví
(Erneuerte Agende) a o jejichž překlad se postaral domažlický farář
Jaroslav Vokoun. A kdyby snad někdo pořád podezíral liturgiky v
evangelické církvi z nedbalosti vůči zvěstování slova: Každý týden
zveřejňuje Coena na svých webových stránkách exegetické poznámky a
komentáře k biblickým textům následující neděle podle nového
ekumenického lekcionáře.

Ale existence Coeny rozhodně není jen virtuální: Její členové se
schází ke společným bohoslužbám a seminářům, na kterých se zabývají
historickými a teologickými tématy spojenými s bohoslužbou. Dosud se
konaly čtyři: "Teologie bohoslužby", "Večeře Páně", "Připomenutí
křtu", "Symbol a liturgie". Mimo tato setkání probíhá na elektronické
konferenci stálá diskuse o nejrůznějších teologických a praktických
otázkách. A možná se čeští evangelíci dočkají brzy i některé z
připravovaných publikací: o velikonoční vigilii, o používání
evangelického zpěvníku v liturgii, o liturgické katechezi pro děti a
o denní modlitbě.

Liturgie se stala módním tématem. Každý se k tomu chce vyjádřit.
Nastoupí po "Nové orientaci" a charismatickém hnutí nyní liturgové?
Najednou se zdá všechno možné. Nebo je to jen projev rozkladu a
ztráty identity? Asi ČCE bude mít co dělat, aby nepropadla druhému
extrému. Aby teď faráři nezačali čarovat a nekriticky zavádět do
bohoslužby všecko, co se jim zdá hezké a pestré. Poté, co dřív bývala
tendence nahradit biblické kázání občanskou výchovou, přejdeme teď k
římskému ritu? Evangelická liturgická iniciativa nabízí vhodnou
platformu k tomu, aby se čeští evangelíci hlouběji zamýšleli nad
teologií a praxí své bohoslužby, aniž by hodili reformační teologii
přes palubu.

Nová, pro bohoslovce i laiky otevřená iniciativa v ČCE nezapírá svou
ekumenickou otevřenost, ale současně si uvědomuje, že zrovna češti
evangelíci mají obrovský teologický a liturgický poklad ve vlastní
tradici, který se však po Bílé hoře poněkud ztratil a na který ani
toleranční ani misijní církve nikdy nenavázaly. Právě tomuto
tematickému okruhu se bude věnovat příští seminář, který se bude
konat 26.-28. února 2004 v Soběhrdech u Prahy: "Liturgické dědictví
české reformace - teologické předpoklady a aktuální inspirace".
Hlavní téma doplní úvod do denní modlitby církve, která je rovněž
součastí všech setkání.

Aktivity Coeny jsou otevřeny všem zájemcům.

Kontakt:
Coena - evangelická liturgická iniciativa
c/o Jan Lata, Zborovská 2a, 616 00 Brno, coena@edunix.cz

Článek byl otištěn v časopisu Český bratr 17/2003.