Setkání v Chocni 14. - 15. 2. 2003

Autor:
Publikováno:

Druhé setkání liturgické iniciativy se uskutečnilo v Chocni. jeho tématem bylo tentokrát slavení eucharistie.

Setkání se zúčastnilo 13 teologů (studentů, vikářů a farářů). Zazněly na něm příspěvky o pojetí Večeře Páně u reformátorů, o židovských kořenech křesťanské anafory, o teologii limské anafory a na téma závaznosti a variability eucharistické modlitby. Tyto referáty naleznete v příslušných tematických sekcích portálu. Kromě toho zůčastnění přemýšleli o tom, co pro ně osobně eucharistie znamená a jak vnímají její slavení v Českobratrské církvi evangelické. Byly rovněž představeny výsledky ankety o slavení Večeře Páně v evangelických sborech.

Součástí setkání byla také společná liturgie.
V sobotu odpoledne jsme společně slavili eucharistické bohoslužby podle formuláře Limské liturgie, který byl přeložen a je používán při ekumenických eucharistických bohoslužbách na Vinohradech, kde spolu evangelíci, husité (a možná ještě někdo další) slaví pravidelně jednou za měsíc eucharistii podle tohoto formuláře.V tomto formuláři jsou předepsané všechny modlitby (některé jsou alternovány), texty a písně, antifony apod. jsme si doplnili podle evangelia na nadcházející neděli septuagaesimae (Mt 20,1-16 - podobenství o dělnících na vinici).
Jako ordinarium jsme zpívali různé sloky z Evangelického zpěvníku: KYRIE 286,1.4.5; GLORIA 158.1; CREDO 603 (Táborská mešní píseň); SANCTUS+BENEDICTUS 166.2; AGNUS 322,1-2. Dále jsme zpívali: vstup 365, graduál 178, k přípravě darů 246, po přijímání 367, na závěr 177. V eucharistické modlitbě Limské liturgie jsou obsaženy dvě epikléze - nad dary a nad společenstvím -, na které se společně odpovídá - učinili jsme tak zpěvem slok písní 366.1 a 368.1. Otčenáš byl mluvený.
Čtení ze SZ: Mal 3,13-20a, z epištol Ř 4,1-8 (dobře by alternovalo 1Kor 3,7-9.11), evangelium Mt 20,1-16. Antifony: Vstup: Da 9,18b; před communiem: Mt 20,4, po communiu Mt 11,28. Slovo milosti bylo vzato z 1. čtení: Ř 4,7-8. Responsorický žalm mezi sz. a ep. čtením (Ž 31,20-25) s odpovědí lidu ("Buď mi, Hospodine, ochrannou skálou!") v úpravě J. Olejníka hrál a předzpěvoval M. Grombiřík.
Do modlitby po přijímání byla v rámci communio sanctorum začleněna naše souvislost se sv. Cecilií (podle řím.-kat. misálu, str. 818).
Při eucharistické modlitbě (některých jejích částech - epikléze, konsekrace) koncelebrovali všichni přítomní ordinovaní (T. Drobík, L. Ondra, F. Susa), bohoslužby vedl D. Heller, přímluvy podle Limské liturgie předzpěvoval T. Drobík. Kromě jmenovaných se ostatní přítomní přijali služby čtení a zapojili se do rozhovoru po čtení evangelia.
Tento rozhovor byl asi tím nejzajímavějším a novým při slavení bohoslužby Slova. Po přečteném evangeliu byl dán prostor tichu a rozjímání, poté byl úvodní otázkou "hlavního celebranta" vyprovokován rozhovor, snad jen jemně moderován. Příspěvky vycházely z exegeze i systematického pozadí (výhodou byla známá perikopa). Na závěr D. Heller uvedl ještě několik podnětů představujících myšlenkové dotažení theologie nezasloužené milosti (protiklad nároku a darovanosti života). Pro toho, kdo moderuje či animuje rozhovor, je asi dobré mít zpracovanou přípravu ke kázání a několik impulsů - na začátek a event. na konec.
Rozhovor po čtení evangelia měl od účastníků dobrý ohlas. Co se týká koncelebrace apod., zkušenost ukazuje, že stojí za to bohoslužby připravovat v klidu, resp. je dobré, když jsou přípravě přítomni všichni, kdo se pak při bohoslužbách aktivně zapojují (vzpomínal Dan Heller).

Zájemcům zašleme podrobný zápis setkání.