Druhý Martin reformace

Autor:
Publikováno:

Přednáška Lutherovy společnosti o Martinu Chemnitzovi úterý 26. května 2009 v 18.00 hod. v Lutherově síni při chrámu sv. Michala V Jirchářích na Novém Městě pražském.

Lutherova společnost vás při při příležitosti připomínky 479. výročí Augsburského vyznání (25. června 1530) zve na přednášku Druhý Martin Reformácie: Úloha Martina Chemnitza ve vývoji evanjelickej cirkvi a. v. a jej učenia po Lutherovej smrti, kterou prosloví Mgr. Michal Valčo, PhD., systematický teológ, riaditeľ Biblickej školy v Martine a odborný asistent na Katedre mediamatiky a kultúrneho dedičstva Fakulty prírodných vied Žilinskej univerzity, kde prednáša historické a systematicko-teologické predmety.

Doba, v ktorej Martin Chemnitz žil a pôsobil ako teológ, farár a superintendent cirkvi, bola plná neistoty a premien. Bola poznačená mnohými teologickými spormi vo vnútri evanjelických cirkví, ako aj dišputami a konfliktmi s rímskokatolíckymi teológmi. Pred evanjelikmi augsburského vyznania povstala otázka, či sa v boji o prežitie majú snažiť o vieroučné zblíženie s rímskymi katolíkmi, alebo s kalvínskou vetvou reformácie, alebo či sa jasne a vyhranene teologicky etablovať ako jednotná, vieroučne vyprofilovaná evanjelická cirkev a. v.. Prednáška ponúka sondu do života a diela Martina Chemnitza (1522-1586), ktorý v tomto období zohral kľúčovú úlohu pre ďalší vývoj evanjelickej církvi a. v., a to nielen v Nemecku ako rodisku reformácie.

http://www.luther.cz/