Ekumenický lekcionář - rok A

Kázání na texty Ekumenického lekcionáře, rok A
Martin Grombiřík
1. neděle adventní A (Iz 2:1-5; Řím 13:11-14, Mt 24:36-42)
Martin Grombiřík
Narození Páně (J 1:1-14.16-18)
Martin Grombiřík
Zjevení Páně 6. 1. 2008 (Mt 2:1-12)
Martin Grombiřík
Svátek Křtu Páně A (Mt 3:13-17, Iz 42:1-9, Sk 10:34-43)
Martin Grombiřík
3. neděle v mezidobí (po Zjevení Páně) A - 1Kor 1:10-18, Mt 4:12-23.
Martin Grombiřík
1. neděle postní A (Mt 4:1-11)
Martin Grombiřík
Pondělí velikonoční (Lk 24:35-49, Iz 25:6-9)
Martin Grombiřík
2. neděle velikonoční A, sborové shromáždění (J 20:19-31, 1Pt 1:3-9)
Martin Grombiřík
3. neděle velikonoční A (Sk 2:14a.36-41; Ž 116; 1Pt 1:17-23 a Lk 24:13-35)
Martin Grombiřík
5. neděle velikonoční A (Sk 7:55-60, 1Pt 2:2-10, J 14:1-14)
Martin Grombiřík
7. neděle velikonoční A (návštěva z Holandska) - Sk 1:6-14, 1Pt 4:12-14+5:6-11, J 17:1-11.
Martin Grombiřík
Svatodušní neděle A (Nu 11:24-30, Ž 104:24-34.35b, 1Kor 12:3-13, J 20:19-23)
Martin Grombiřík
13. neděle v mezidobí A + křest M. Friedricha a Š. Štrobicha (Řím 6:12-23)
Martin Grombiřík
15. neděle v mezidobí A (Mt 13:1-23)
Martin Grombiřík
22. neděle v mezidobí A (Mt 16:21-28)
Martin Grombiřík
23. neděle v mezidobí A (Mt 18:15-20, Ez 33:7-11, proneseno v brněnském sboru ECAV)
Martin Grombiřík
24. neděle v mezidobí (Mt 18:21-35)
Martin Grombiřík
25. neděle v mezidobí A (Jon 3:10-4:11, Mt 20:1-16)
Martin Grombiřík
26. nědele v mezidobí A (Ez 18; Mt 21:23-32)
Martin Grombiřík
28. neděle v mezidobí A (Mt 22:1-14)
Martin Grombiřík
33. neděle v mezidobí A (Mt 25:14-30, s drobnými úpravami proneseno i na konventu Chrudimského seniorátu ČCE).